Blisko 10 lat tem w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku przeprowadzono na 10 osobowej grupie badania mające na celu ocenę wpływu metody Biofeedback na obraz EEG oraz funkcje poznawcze u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Należy nadmienić , że niewiele badań jest przeprowadzanych w takim aspekcie.

Omówienie wyników.

Zastosowanie metody Biofeedback EEG w rehabilitacji chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym jest badaniem wstępnym. Poprzez porównanie wyjściowych oraz końcowych wyników analizy jakościowej i ilościowej EEG, parametrów neurofizjologicznych w zapisie EEG w trakcie terapii Biofeedback oraz testów i ankiet oceniających funkcje poznawcze, podjęto próbę oceny i odpowiedzi na pytanie, czy rehabilitacja tą metodą znajdzie praktyczne zastosowanie u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Istotnym elementem w analizie wpływu metody Biofeedback na rehabilitację dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym była ocena zmian amplitudy poszczególnych fal EEG, w szczególności fal theta, beta oraz fal SMR. Jednym z celów terapii była próba redukcji amplitudy fal theta oraz wzmocnienie amplitudy fal beta i SMR.

W ocenie zapisu jakościowego EEG, wykonanym przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu cyklu treningów, nie nastąpiły istotne zmiany, które miałyby jakiekolwiek odbicie kliniczne. Stąd wniosek, iż Biofeedback EEG prawdopodobnie nie wpływa w sposób znaczący na zapis EEG. Niemniej jednak nie można jednoznacznie wykluczyć, że Biofeedback EEG nie zmienia zapisu jakościowego EEG. Być może prowadzenie treningów przez znacznie dłuższy, niż 40 sesji, okres pozwoliłoby na wyciągnięcie innych niż powyższe wniosków.

Analiza ilościowa EEG (QEEG), będąca badaniem znacznie bardziej czułym, przynosi rezultaty odmienne. W jej odczycie wykonanym na początku oraz w końcowym etapie rehabilitacji metodą EEGBiofeedback występują dość znaczące różnice. W zakresie fali delta nastąpiło zmniejszenie jej amplitudy, co sugeruje pozytywny wpływ oddziaływania powyższej metody. Podobnie wygląda sytuacja dla fali theta - również nastąpiła redukcja jej amplitudy. Amplituda fali alfa nie uległa zmianie podczas treningów. Natomiast w zakresie fal beta nastąpiła jedynie nieznaczna poprawa, co oznacza, że amplituda tej fali zmniejszyła się w niewielkim stopniu. Powyższe wyniki pozwalają wysnuć przypuszczenie, że zastosowanie metody Biofeedback EEG może mieć wpływ na zapis ilościowy EEG. Uzyskane przez nas wyniki potwierdzają inne badania, z których wynika, że metoda Biofeedback EEG oddziałuje na ilościowy zapis EEG (QEEG). Oznacza to, że przy jej zastosowaniu można w określony sposób modulować zapis EEG, czyli zmniejszać bądź zwiększać amplitudę poszczególnych fal.

Jednym z celów terapii z zastosowaniem omawianej metody jest właśnie poprawa zapisu EEG. Prowadząc treningi, ustawiamy parametry dla poszczególnych fal - delta, theta, beta oraz alfa, zależnie od celu terapii. Można stąd wysnuć wniosek, że Biofeedback w sposób istotny oddziałuje na amplitudę konkretnych, pożądanych przez nas fal. Właśnie analiza ilościowa EEG, będąca badaniem bardzo czułym, zdaje się to potwierdzać.

W zakresie parametrów neurofizjologicznych mózgu w zapisie EEG w trakcie terapii Biofeedback także zarejestrowano zmiany. Ocena stosunku fal theta do beta wykazała poprawę u 6/10 badanych, natomiast u 4/10 nie zaobserwowano żadnych zmian. Uzyskany wynik wskazuje na poprawę zapisu, gdyż redukcji uległa amplituda fali theta, wzmocnieniu zaś - amplituda fali beta. Ogólny stosunek fal theta/beta zmniejszył się. Podobnie przedstawia się wynik uzyskany dla stosunku fal theta do SMR. Tutaj nastąpiła poprawa u 4/10 badanych, nie stwierdzono zaś zmian - u 6/10. Amplituda fal theta u części badanych uległa redukcji, amplituda fal SMR - wzrostowi. W ogólnym stosunku fal theta/SMR nastąpiła jego redukcja, co również wskazuje na poprawę. Zmiany w zakresie amplitudy dla poszczególnych fal - zarówno w analizie ilościowej, jak i zapisie EEG w trakcie terapii Biofeedback - wykazują obraz podobny. Oznacza to, że w obu wyżej wymienionych metodach badawczych nastąpiła redukcja amplitudy fali theta oraz wzrost amplitudy fali beta, a także fali SMR, co wskazuje na poprawę. Uzyskane przez nas wyniki wydają się być potwierdzone przez innych autorów. Wniosek stąd, że przy zastosowaniu metody Biofeedback EEG, można osiągnąć zmianę amplitudy pożądanych przez nas fal - zależnie od celu terapii.

Poprawa zapisu EEG w trakcie terapii Biofeedback - amplitudy fal beta, SMR oraz theta, a także oceny ilościowej EEG, może mieć prawdopodobnie wpływ na funkcje poznawcze. Powyższa korelacja nasuwa się po przeanalizowaniu zmian, jakie zaszły w zakresie zapisu EEG oraz funkcji poznawczych po zastosowaniu serii treningów Biofeedback EEG.

Analiza zmian funkcji poznawczych przeprowadzona na podstawie testów także wskazuje na pozytywny wpływ metody Biofeedback EEG na powyższe parametry. Wykonane przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu cyklu treningów testy oceniały szczegółowo m.in. takie funkcje poznawcze, jak: pamięć, koncentracja, szybkość uczenia się wzrokowego i słuchowego, zakres stosowanego słownictwa oraz inne. U znacznej większości badanych nastąpiła poprawa w zakresie ocenianych parametrów. 

Korzystny wpływ metody Biofeedback EEG na funkcje poznawcze podają również rodzice - w przeprowadzonych z nimi ankietach, oceniających stan dzieci. Jednakże należy zaznaczyć, iż ocena rodziców mogła być subiektywna, ze względu na charakter uwarunkowań, którym mogli się kierować (lepsza ocena własnych dzieci, poświęcanie im swojej uwagi, chęć dowartościowania się).

Warto zauważyć, że największy wpływ metoda Biofeedback EEG odegrała w zakresie poprawy koncentracji uwagi, co może budzić również zainteresowanie m.in. psychologów w związku z terapią ADHD i innych zaburzeń przebiegających z deficytem uwagi. Inne badania prowadzone nad wpływem Biofeedback EEG na funkcje psychiczne również przynoszą pozytywne rezultaty. Z naszych doświadczeń wynika, że omawiana metoda znajduje zastosowanie także w rehabilitacji dzieci z autyzmem oraz osób po urazach czaszkowo-mózgowych.Oznacza to, że rehabilitacja z zastosowaniem prezentowanej metody, pozwala na uzyskanie poprawy w zakresie wielu funkcji poznawczych u pacjentów z różnymi zaburzeniami, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Na podstawie uzyskanych wyników można wysunąć tezę, iż zastosowanie metody Biofeedback EEG wpływa korzystnie na obraz EEG, parametry neuro-fizjologiczne mózgu w zapisie EEG oraz funkcje poznawcze u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Największe znaczenie praktyczne dla pacjentów mają korzystne zmiany w zakresie funkcji psychicznych u dzieci, gdyż odgrywają one rolę w funkcjonowaniu codziennym, zarówno w środowisku szkolnym jak i domowym. Poprawa przede wszystkim koncentracji uwagi, pamięci, jak również innych umiejętności w zakresie percepcji i ekspresji może dawać szansę na poprawę jakości życia i egzystencji pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Progresja zmian u dzieci w zakresie wyżej wymienionych funkcji jako odpowiedź na treningi prowadzone z zastosowaniem metody Biofeedback EEG, wydaje się potwierdzać, iż jest to skuteczna forma neurorehabilitacji.


Powrót

  
 
    NEUROFEEDBACK   NEUROBIK
  RSA BIOFEEDBACK

                  ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Jeśli nasza odpowiedź nie satysfakcjonuję Cię, skonkretyzuj pytanie i przeslij je z zakładki "KONTAKT".